Vyjezdy
Zapasy
reset
Zápis z valné hromady
09.07.2015
fanklub
2185

22. 6. 2015 proběhla v hotelu Slavia řádná valná hromada fanklubu. Nyní vám z ní přinášíme zápis.


Datum konání: 22. 6. 2015

 

Místo konání: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

 

Přítomní členové Představenstva a Dozorčí rady: 

Představenstvo:

o   Michael Tomeš, předseda občanského sdru?ení

o   Tomáš Brouček, místopředseda občanského sdru?ení

o   Jitka Vlasáková, místopředsedkyně občanského sdru?ení

o   Karel Koš?ál, místopředseda občanského sdru?ení

 

Omluven byl místopředseda občanského sdru?ení Marek Kovařík.

 

Dozorčí rada:

o   Jaroslav Němec, předseda dozorčí rady občanského sdru?ení

o   Vojtěch Orálek, člen dozorčí rady občanského sdru?ení

o   Markéta Slabá, členka dozorčí rady občanského sdru?ení

 

Volební komise:

o   Alena Hroníková, předseda volební komise

 

Zapisovatel: Michael Tomeš

 

Program valné hromady:

1.     Zahájení

2.     Informace o dosavadní činnosti

3.     Výroční zpráva za sezónu 2014/2015

4.     Výroční revizní zpráva

5.     Návrhy na změnu stanov, změna stanov

5a.   Přestávka

6.     Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným

        hlasováním o jejich odvolání a volbě nových členů

7.     Výstupy z jednání představenstva FK a majitele HC Slavia Praha a.s.

8.     Diskuse

9.     Závěr

 

1. Zahájení

Vedení valné hromady se ujal Michael Tomeš, předseda představenstva občanského sdru?ení. Na valnou hromadu se dostavilo 55 členů, z toho 12 členů v zastoupení pomocí plné moci z členské základny 255. Seznam zúčastněných členů a plné moci jsou uvedeny jako příloha zápisu. Valná hromada byla usnášení schopná. Valná hromada odsouhlasila navrhovaný program a změnu programu ve smyslu vlo?ení bodu 6 (Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným hlasováním o jejich odvolání a volbě nových členů) na návrh členky sdru?ení Renaty Palečkové.

 

 

2. Informace o dosavadní činnosti

Valná hromada byla informována předsedou sdru?ení o jeho činnosti v období 2014/2015. Předseda zmínil, jak celoroční práci představenstva, tak i jednotlivé akce, které sdru?ení pořádalo v průběhu roku.

 

 

3. Výroční zpráva za sezónu 2014/2015

Valné hromadě byla předlo?ena výroční zpráva, která shrnula fungování občanského sdru?ení a jeho hospodaření v uplynulém roce (včetně porovnání s roky předešlými). Předseda představenstva prezentoval výsledky uveřejněné ve výroční zprávě, valná hromada měla mo?nost do výroční zprávy nahlédnout.

 

4. Výroční revizní zpráva

Dozorčí rada ve slo?ení Jaroslav Němec, Vojtěch Orálek a Markéta Slabá přezkoumala řádnou účetní závěrku občanského sdru?ení za období končící 31. 12. 2014 a konstatuje, ?e účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem, v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími účetnictví neziskových organizací a v souladu se stanovami občanského sdru?ení.

 

5. Návrhy na změnu stanov, změna stanov
Valná hromada jednomyslně schválila změnu stanov v těchto bodech:

 • Bod III. odstavec 4. ve smyslu:
  „O této skutečnosti bude písemně člen vyrozuměn, a poté mů?e do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Vyloučení je trvalé, nerozhodne-li valná hromada jinak.“
 • Bod III. odstavec 5. ve smyslu:
  Ka?dý člen má své evidenční číslo, které je přiděleno ka?dé osobě při vstupu do spolku, tzn. zaplacením členských příspěvků a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky. V případě neobnovení členství po uplynutí posledního dne sezóny, se evidenční číslo automaticky nema?e a uchovává se společně s jeho údaji v databázi spolku, pro případ, ?e by se osoba rozhodla později své členství ve spolku obnovit. V případě, ?e osoba, která ze spolku vystoupí si nepřeje být dále vedena v evidenci spolku, nech? danou skutečnost oznámí formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla spolku. Poté budou veškeré údaje o osobě v databázi spolku smazány. Všechny jmenné seznamy současných či bývalých členů spolku jsou neveřejné. Členové spolku jsou povinni řídit se platným zákonem o ochraně osobních údajů.“
 • Bod IV. odstavec 2. ve smyslu:
  Člen spolku má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na webových stránkách organizace, či jiným vhodným způsobem, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Dále má právo vy?ádat si od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, která mu bude doručena do 30 dnů od podání ?ádosti.“
 • Bod V. odstavec 1.4. ve smyslu:
  „Hlasovací právo všech členů je rovné. Přítomný člen spolku mů?e zastupovat nejvýše tři členy spolku prostřednictvím plné moci.“
 • Bod V. odstavec 1.5. ve smyslu:
  „Valná hromada je usnášení schopna alespoň prostou většinou přítomných členů spolku (minimální počet přítomných členů je 30) a koná se nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či dozorčí rada, či na návrh minimálně jedné pětiny členů spolku.“
 • Bod V. odstavec 1.7. a 1.7.1. byl vymazán.
 • Bod V. odstavec 3.7. ve smyslu:
   „V případě odstoupení jednoho člena dozorčí rady stávající členové dozorčí rady nominují nového člena dozorčí rady. Mandát tohoto člena dozorčí rady trvá do příští usnášení schopné valné hromady, nebo do konce mandátu dozorčí rady. V případě rezignace dvou a více členů dozorčí rady je představenstvo povinno neprodleně svolat valnou hromadu a provést volbu nových členů.“
 • Bod VII. Odstavec 2. ve smyslu:
  „Tyto stanovy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nich? jeden bude přilo?en k návrhu k rejstříkovému soudu a jeden bude zalo?en v dokumentech spolku.“

Valná hromada schválila změnu, a to komplexní přechod z "občanského sdru?ení" na "zapsaný spolek"

 

6. Navr?ený bod: Diskuse o činnosti, aktivitě a chování některých členů vedení FK s případným hlasováním o jejich odvolání (navrhovatel Renata Palečková)

Navrhovatel vyjádřil nespokojenost s chováním člena dozorčí rady Vojtěcha Orálka na výjezdu do Litvínova, dále nespokojenost s činností a aktivitou člena představenstva Marka Kovaříka.
V prvním z navrhovaných případů valná hromada připustila pochybení a formou hlasování se usnesla o odvolání místopředsedy Vojtěcha Orálka z DR (ano – 26, ne – 14, zdr?elo se – 3)
V druhém navrhovaném případě po diskusi nebyla shledána jediná skutečnost, která by zdůvodňovala návrh na odvolání. VH tento návrh zrušila.

 

7. Volba nového člena DR

Kandidát: Špírek Petr – 42 hlasů, zvolen.

8. Výstupy z jednání představenstva FK a majitele HC Slavia Praha a.s.

Předseda představenstva Michael Tomeš společně s místopředsedou představenstva Tomášem Broučkem přednesli závěry ze společné schůzky s Vladimírem Pitterem a Luďkem Bukačem.

 

9. Diskuse

Diskuse probíhala na témata facebookové stránky fanklubu, fanshopu, členských příspěvků.

 

Zápis zapsal Michael Tomeš

 

Kalendář

Květen 2024
po
ut
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ankety

Jak dopadnou první dva zápasy v předkole PLAY-OFF?
Počet hlasů: 2583 Výsledky ankety

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.