Vyjezdy
Zapasy
reset
Zápis z valné hromady
17.07.2016
fanklub
2388

13. 6. 2016 proběhla v hotelu Slavia volební valná hromada fanklubu - zde je její zápis:


Datum konání: 13. 6. 2016
 
Místo konání: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10
 
Přítomní členové Představenstva a Dozorčí rady: 
Představenstvo:
Michael Tomeš, předseda zapsaného spolku
Tomáš Brouček, místopředseda zapsaného spolku
Jitka Vlasáková, místopředsedkyně zapsaného spolku
Karel Koš?ál, místopředseda zapsaného spolku
Marek Kovařík, místopředseda zapsaného spolku
 
Dozorčí rada:
Jaroslav Němec, předseda dozorčí rady zapsaného spolku
Petr Špírek, člen dozorčí rady zapsaného spolku
Markéta Slabá, členka dozorčí rady zapsaného spolku
 
Volební komise:
Pavla Procházková, předseda volební komise
Marie Holoubková, členka volební komise
 
Zapisovatelka: Jitka Vlasáková
 
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Informace o činnosti zapsaného spolku za uplynulý rok
4. Prezentace výroční zprávy
5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady
6. Schválení volební komise
6v. Změna stanov
7. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě
8. Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období
9. Diskuse
10. Závěr
 
1. Zahájení
Vedení valné hromady se ujal Michael Tomeš, předseda představenstva zapsaného spolku. 
Na valnou hromadu se dostavilo 36 členů, z toho 7 členů v zastoupení pomocí plné moci  - z 99 členů - valná hromada byla tedy usnášení schopná. Seznam zúčastněných členů a plné moci jsou uvedeny jako příloha zápisu. 
2.Schválení programu VH
Valná hromada odsouhlasila navrhovaný program.
 
3. Informace o činnosti zapsaného spolku za uplynulý rok
Valná hromada byla informována předsedou spolku o jeho činnosti v období 2015/2016 -  jak celoroční práci představenstva a dozorčí rady, tak i jednotlivé akce, které spolek pořádal v průběhu celé sezóny.
4.Prezentace výroční zprávy 
Valné hromadě byla předlo?ena výroční zpráva, která shrnula fungování zapsaného spolku a jeho hospodaření v uplynulém roce (včetně porovnání s roky předešlými). Předseda představenstva prezentoval výsledky uveřejněné ve výroční zprávě, valná hromada měla mo?nost do výroční zprávy nahlédnout.
 
5.Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady
Dozorčí rada ve slo?ení Jaroslav Němec, Petr Špírek a Markéta Slabá přezkoumala řádnou účetní závěrku zapsaného spolku za období končící 31. 12. 2015 a konstatuje, ?e účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem, v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími účetnictví neziskových organizací a v souladu se stanovami zapsaného spolku.
6.Schválení volební komise
Valná hromada schválila volební komisi
Poté byl na návrh předsedy spolku změněn program VH - došlo ke vlo?ení bodu - 6v. - Změna stanov - uvedený návrh VH schválila plným počtem hlasů
6v.Změna stanov
Z důvodu sní?ení počtu členů zapsaného spolku byly navr?eny a schváleny VH změny stanov v těchto bodech:
Bod V. odstavec 2.2 ve smyslu:
„….představenstvo má lichý počet členů a minimálně 3.…“
Bod I. odstavec 1.5. ve smyslu: 
„…..počet členů je 20.…“
  
7.Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě
Do představenstva se přihlásili tito kandidáti:
Miloslava Cihlářová
Libuše Pirunčíková
David Šafus
Blanka Procházková
Do dozorčí rady se přihlásili tito kandidáti:
Jaroslav Němec
Jana Kafková
Petr Špírek
8.Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období
Volba představenstva:
Volba byla tajná, z celkového počtu 36 odevzdaných lístků byl 1 hlasovací lístek neplatný.
Kandidáti obdr?eli následující počet hlasů:
Miloslava Cihlářová - 29 hlasů
Libuše Pirunčíková - 22 hlasů
David Šafus - 34 hlasů
Blanka Procházková - 15 hlasů
Do představenstva byli zvoleni - Miloslava Cihlářová, Libuše Pirunčíková a David Šafus.
Volba dozorčí rady.
Volba byla veřejná a dozorčí rada byla schválena 35 hlasy pro, 0 členů bylo proti, 1 člen se zdr?el
Do dozorčí rady byli zvoleni - Jaroslav Němec, Jana Kafková a Petr Špírek
Na závěr volby bylo poděkováno členům představenstva a dozorčí rady, kteří ji? nekandidovali, za jejich práci pro fanklub.
9. Diskuse
Hlavním námětem diskuze byl návrh Renaty Palečkové na sní?ení členských příspěvků pro děti do 15 let na polovinu (200,-Kč). Nakonec došlo i na hlasování  ( 21 hlasů bylo pro, 8 proti a 7 se zdr?elo) - výsledkem bylo doporučení novému představenstvu, aby při rozhodování o výši příspěvků na další rok zohlednilo názor VH.
 
Zápis zapsala Jitka Vlasáková

Kalendář

Květen 2024
po
ut
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ankety

Jak dopadnou první dva zápasy v předkole PLAY-OFF?
Počet hlasů: 2583 Výsledky ankety

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.